Ketua              : Dr. Elvina Karyadi, MSc., PhD, SpGK

Anggota         : Dr. Dian Basuki, MSc, IBCLC

                         Dr. Tonny Soenjaya, MSc.